Help

Profile

alexken
Nickname alexken
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
Ăn chay đ??c tin là ch? đ? ăn giúp con ng??i đ?t t?i s? cân b?ng trong c? thân th? và tâm h?n. Tuy nhiên, đ? có m?t b?a ăn chay ngon mi?ng, đúng v?, đ?y đ? d??ng ch?t, t?t cho s?c kh?e không ph?i là đi?u d? dàng; nh?t là trong th?i đi?m ngày càng có nhi?u nhà hàng chay m?c lên nh? n?m sau m?a. N?u b?n cũng đang băn khoăn v? vi?c l?a ch?n nhà hàng ăn chay uy tín, v?i nh?ng món ăn h?p d?n, đ?ng b? qua bài vi?t d??i đây c?a Minh Chay. Minh Chay xin t?ng h?p và gi?i thi?u top 10 quán chay ngon đ??c nhi?u khách hàng đánh giá cao đ? b?n đ?c tham kh?o.

Ghé thăm nhà hàng chay t?i đây: http://minhchay.com/

V?i xu h??ng ăn chay ngày càng lan r?ng, các nhà hàng chay cũng xu?t hi?n ngày càng nhi?u. V?y làm sao đ? ch?n đ??c đ?a ch? ăn chay chuyên nghi?p, uy tín? D??i đây là top 10 nhà hàng chay ngon và n?i ti?ng nh?t Hà N?i mà b?n có th? tham kh?o:

Nhà hàng Minh Chay ? Đ? chay ngon nh?t Hà N?i
Nhà hàng Minh Chay - Đ? chay ngon nh?t Hà N?i

Th?c đ?n đa d?ng v?i h?n 100 món ăn t? truy?n th?ng đ?n Á- Âu đ??c ch? bi?n theo bí quy?t riêng có th? nói là đi?u đã làm nên th??ng hi?u cho Minh Chay, khi?n n?i đây tr? thành đ?a ch? s? m?t trong lòng th?c khách Vi?t Nam và c? nh?ng n??c th?c khách n??c ngoài. Bên c?nh ch?t l??ng món ăn, Minh Chay cũng đ??c đánh giá cao b?i không gian g?n gũi an yên cùng phong cách ph?c v? t?n tâm, nhi?t thành.

alexken's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help